قوانین و مقررات رانندگان


Ipeyk با افراد بالای 18 سال که دارای گواهینامه موتورسیکلت هستند همکاری میکند و اگر تخلفی در کم بودن سن قانونی و یا گواهی نامه محرز شود عواقب آن بر عهده فرد موتور سوار است. افرادی که قصد همکاری با ipeyk دارند نباید سوء پیشینه و اعتیاد داشته باشند. از این رو تایید این موارد باید از سوی موتور سوار انجام شود و اصل گواهی مربوطه به بخش اداری ipeyk تحویل داده شود. موتور سوار متعهد می شود با گواهی نامه و موتورسیکلت دارای بیمه شخص ثالث که شماره و سند آن به تایید بخش اداری ipeyk رسیده فعالیت کند و در صورت تغییر موتورسیکلت به هر دلیلی این موضوع را به بخش اداری ipeyk اطلاع داده و شماره جدید موتورسیکلت را اعلام و مدارک مربوط به آن را ارائه کند. موتور سوار باید در صورت بروز مشکل برای موتور مانند توقیف آن از سوی پلیس یا توقیف گواهی نامه مراتب را در اسرع وقت به ipeyk اطلاع دهد. در غیر اینصورت موتور سوار شامل جریمه خواهد شد. موتور سوار متعهد می شود از موتورسیکلت فرد دیگری در زمان حضور در ipeyk، بدون تایید این شرکت استفاده نکند، تخلف از این موضوع شامل جریمه خواهد شد. Ipeyk حق ارتباط با کاربران و سایت و اپلیکیشن را برای خود محفوظ می داند. موتور سوار متعهد می شود با کاربران ipeyk به صورت فردی وارد قرارداد نشود، تخلف از این موضوع شامل جریمه خواهد شد. هرگونه استفاده نابجا و بکارگیری روش های جعل، تقلب و خلاف از نرم افزار ipeyk و کسب درآمد از این راه جرم محسوب می شود و ipeyk از طریق مراجع قانونی اقدام و خسارت وارده را پیگیری می نماید. تجهیز اتی از قبیل کلاه، کاپشن، کیف و ... و هر وسیله تبلیغاتی دیگر که در اختیار موتور سواران قرار می گیرد به صورت امانت نزد آنها بوده و در صورت بروز خسارت به این تجهیزات فرد باید خسارت آن را به صورت کامل پرداخت نماید. جریمه های مورد اشاره در این تعهدنامه شامل مواردی چون ضبط همه یا بخشی از درآمد و همچنین لغو فعالیت وی به صورت موقت یا دائم می شود.